ЗАЈЕДНИЦА СРПСКИХ ОПШТИНА – ЦРВЕНЕ ЛИНИЈЕ СРБИЈЕ

Како се наводи у Извештајима Канцеларије за Косово и Метохију коју је формирала Република Србија да би се бавила проблемом Косва и Метохије, предвиђено је седам принципа на којима ће се заснивати ЗСО: законски оквир, циљеви, организациона структура, однос са централним властима, правна способност, буџет и финансирање, као и опште и завршне одредбе. Испод онога што је потписано у Бриселу, Србија не може да иде, јер притисцима спонзора сепаратизма на Косову и Метохији неће бити краја.

Законски оквир

Законски оквир каже да се Заједница општина са већинским српским становништвом на Косову се оснива онако како је то предвиђено Првим споразумом, Законом о ратификацији Првог споразума и законима Косова. Заједница ће бити „правно лице дефинисано Статутом“, а „Влада Косова усвојиће указ који ће се директно примењивати и који ће разматрати Уставни суд“.

Циљеви

Споразумом из 2015. одређени су и циљеви ЗСО: јачање локалне демократије, вршење пуног надзора ради развоја локалне економије, у области образовања, у примарној и секундарној здравственој и социјалној заштити, у координацији урбаног и руралног планирања, усвајање мера за побољшање локалних услова живота повратника на Косову.

Заједница ће, такође, спроводити, координисати и омогућавати истраживачке и развојне активности, представљаће општине-чланице, унапређиваће, размењивати и заговарати питања која су у њиховом интересу, вршиће процене пружања јавних услуга њеним чланицама и њиховим становницима, успостављаће односе и склапаће уговоре о сарадњи са другим асоцијацијама општина, домаћим и међународним.

Организациона структура

Организациону структуру, према споразуму, чиниће Скупштина као врховно тело састављено од представника које именује свака скупштина општина-чланица из редова изабраних посланика, председник и потпредседник, Савет, Одбор, Администрација и шеф Администрације, као и Канцеларија за жалбе.

Однос са властима у Приштини

У погледу односа са централним властима, Споразумом је предвиђено да „Заједница ради са централним властима на основу међусобне сарадње и размене информација“, као и да у том односу „промовише интересе српске заједнице“.

Правна способност

Документ Заједници даје и право да предлаже, у складу са законима Косова, измене закона и других прописа који су од важности за остваривање њених циљева, да покреће или учествује у поступцима „пред надлежним судовима, укључујући и пред Уставним судом, против свих аката или одлука сваке институције који утичу на обављање надлежности Заједнице, у складу са њеним Статутом“.

„Заједница има право да предлаже представнике у надлежним органима/телима централних власти, укључујући и у Саветодавном већу заједница“, пише у споразуму из 2015, уз тачку којом се прописује да четири градоначелника општина на северу Косова достављају МУП-у списак кандидата за именовање на место регионалног Команданта полиције. С друге стране, централне власти могу делегирати и друге додатне надлежности, осим оних које су дефинисане овим документом.

Буџет и финансирање

Заједница остварује и право да на поседовање покретне и непокретне имовине, сувласништва над компанијама које пружају локалне услуге из делокруга Заједнице, буџет којим се управља у складу са принципима транспарентности и одговорности, као и одредбама Закона о јавним набавкама.

Исти документ одређује и да се Заједница финансира из прилога њених чланица, прихода и средстава од услуга које пружа са својим предузећима или из средстава проистеклих из њене покретне или непокретне имовине, трансфера централних власти, али „прилога, бесповратних зајмова, донација као и преко финансијске подршке других асоцијација и организација, како локалних тако и међународних, као и преко Републике Србије“.

Асоцијација/Заједница је овим споразумом изузета од плаћања царине и пореза у реализацији својих циљева, по истој основи као и општине-чланице.

Опште и завршне одредбе

У завршним одредбама стоји да је Заједница отворена за сваку другу општину „под условом да се општине-чланице о томе сложе“, да се може распустити „само доношењем одлуке Скупштине коју је усвојила двотрећинска већина општина-чланица“ и да има право на „званичне симболе (грб и застава) у складу са законима Косова“.

Приредио за Вас Петровград.орг на основу документа Канцеларије за Косово и Метохију Владе Србије